Parafialna Rada Duszpasterska

Kadencja pierwszej w dziejach parafii rady rozpoczęła się 26 czerwca 2016 roku i trwała do 25 czerwca 2019 roku, czyli przez okres 3 lat. Druga kadencja rady rozpoczęła się 25 czerwca 2019 i potrwa do 25 czerwca 2022 roku (kadencja skrócona ze względu na zmianę Proboszcza) Trzecia kadencja rady rozpoczęła się 28 listopada 2021 i potrwa do 28 listopada 2024 roku.

I) Członkowie z urzędu:

1. ks. Robert Patro – proboszcz, przewodniczący rady

2. ks. Ryszard Stankiewicz– wikariusz, sekretarz rady

3. ks. Łukasz Malec – rezydent, dyrektor Centrum Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży

4. Faustyna Wiertelak – zastępca przewodniczącego PZC

II) Członkowie z nominacji

5. Dorota Lipska – katechetka

6. Andrzej Szablewski – szafarz

7. Iwona Szablewska – wiceprzewodnicząca rady, dekoracje

III) Członkowie Rady wyłonieni w myśl art. 14 Ordynacji wyborczej do Parafialnych Rad Duszpasterskich Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

8. Janina Krawczyk

9. Mirosława Rybczyńska

10. Małgorzata Ostapczuk

11. Grażyna Kornet-Urbankiewicz

12. Zbigniew Owczarek

13. Helena Małek

14. Brygida Szymańska-Żyża

15. Lucyna Jagiełowicz

16. Elżbieta Kozakiewicz

17. Andrzej Kleszcz

18. Marcin Kobyliński

19. Katarzyna Szymoniak

Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

I. Normy ogólne

Artykuł 1

Zgodnie z przepisem kan. 536 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, biskup diecezjalny – według swego uznania i po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej – może postanowić, aby w każdej parafii została ustanowiona Rada Duszpasterska.

Artykuł 2

Parafialna Rada Duszpasterska – zwana dalej Radą – stanowi zespół duszpasterzy i wiernych świeckich będący organem doradczym proboszcza, działającym według norm wydanych przez biskupa diecezjalnego.

II. Zadania i kompetencje Rady

Artykuł 3

Celem Rady jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii. Swoją pracą przyczynia się do rozumienia Kościoła jako wspólnoty, tworząc ją równocześnie i wspierając w życiu parafii.

Artykuł 4

Sprawy materialno-gospodarcze należą do kompetencji Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych.

Artykuł 5

Praktycznie przedmiotem Rady mogą być takie zagadnienia jak: problemy ewangelizacyjne, organizacja duszpasterstwa parafialnego – np. najbardziej odpowiedni plan nabożeństw parafialnych dostosowany do konkretnych warunków parafialnych, animacja liturgiczna nabożeństw parafialnych, problemy wychowania dzieci i młodzieży, jej edukacji, problemy pomocy społecznej osobom biednym i chorym, życie rodzinne w parafii, pomoc misjom katolickim oraz zagadnienie związane z ważniejszymi wydarzeniami w parafii (rekolekcje, misje święte, wizytacja biskupia, uroczystość odpustowa itp.).

III. Skład Rady i sposób jej powoływania

Artykuł 6

Radę tworzą:

– z urzędu: proboszcz jako przewodniczący Rady, wikariusze, rektorzy kościołów nieparafialnych, przełożeni domów zakonnych działających na terenie parafii, prezesi Akcji Katolickiej i Parafialnego Zespołu Caritas oraz delegat katechetów;

– z nominacji proboszcza: katolicy świeccy wyróżniający się cechami moralnymi i

charyzmatami potrzebnymi dla rozwoju życia religijnego parafii w takiej liczbie, aby razem z członkami z urzędu stanowili nie więcej niż 2/3 wszystkich członków Rady,

– inni wierni, wybrani przez parafian w jeden ze sposobów wskazanych w załączonej do Statutu Ordynacji Wyborczej.

Artykuł 7

Rada powinna odzwierciedlać przekrój społeczny i wiekowy parafii. Liczba członków rady powinna być dostosowana do wielkości parafii (od 7 do 30 osób) i jej struktury (należyta reprezentacja wszystkich miejscowości).

Artykuł 8

Przed objęciem funkcji członkowie Rady składają podczas niedzielnej Mszy św. następujące przyrzeczenie: Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka parafialnej rady duszpasterskiej będę wypełniał sumiennie i rzetelnie, zgodnie z przepisami prawa kościelnego. Tak mi dopomóż Bóg oraz ta Święta Ewangelia, której ręką dotykam.

Artykuł 9

Postępowanie członka Rady budzące publiczne zgorszenie, jak również trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zebraniach Rady daje podstawę do pozbawienia członkostwa w Radzie. Decyzję o usunięciu podejmuje proboszcz po uprzedniej konsultacji z Radą. Członkostwo traci się także na skutek rezygnacji czy opuszczenia parafii.

IV. Kadencja i sposób działania Rady

Artykuł 10

Rada jest instytucją stałą w parafii. Jej kadencja trwa 3 lata. Po upływie kadencji wskazana jest przynajmniej częściowa zmiana składu Rady. Z chwilą wakansu na urzędzie proboszcza działalność Rady ulega rozwiązaniu. Nowy proboszcz jest zobowiązany do powołania nowej Rady w przeciągu jednego roku.

Artykuł 11

Zebrania Rady – przynajmniej raz na kwartał – zwołuje proboszcz. On też ustala porządek obrad oraz im przewodniczy.

Artykuł 12

Porządek zebrania powinien być wcześniej podany do wiadomości członkom Rady. Zawsze też należy przewidzieć wolne głosy poszczególnych członków Rady oraz możliwość zgłoszenia tematów do podjęcia na następnym posiedzeniu Rady. Należy także ustalić termin następnego spotkania.

Artykuł 13

Spośród członków Rady należy wybrać sekretarza, który protokołuje przebieg obrad i odczytuje protokół na następnym posiedzeniu. Protokoły te należy przechowywać w specjalnej księdze i przedstawić biskupowi podczas wizytacji kanonicznej parafii.

Artykuł 14

Ważniejsze duszpasterskie ustalenia Rady winny być podawane do wiadomości całej

społeczności parafialnej.

V. Przepisy końcowe

Artykuł 15

Wszelkie zmiany niniejszego Statutu, a także jego zniesienie mogą być dokonane jedynie poprzez dekret Biskupa Diecezjalnego.

Artykuł 16

Niniejszy Statut wraz z Ordynacją wyborczą wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 r.

Zielona Góra, 01.10.2004 r.

Znak: L3-2/04

/-/ ks. Piotr Kubiak                     [ L.S. ]                                            /-/ + Adam Dyczkowski

Kanclerz Kurii                                                                         Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Ordynacja wyborcza do Parafialnych Rad Duszpasterskich Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

1. Niniejsza ordynacja zawiera zasady i sposób postępowania, jakie należy zachować przy wyborze tych członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej (zwanej dalej PRD), którzy wchodzą w jej skład w drodze wyborów powszechnych.

2. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom danej wspólnoty parafialnej.

3. Bierne prawo wyborcze przysługuje tym parafianom, którzy posiadają czynne prawo

wyborcze, przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu parafii, są znani

z zasad życia zgodnego z wiarą katolicką i zostali rekomendowani przez przynajmniej jeden z niżej wymienionych podmiotów działających w danej parafii:

– stowarzyszenie lub inną organizacje katolicką posiadającą formalne zatwierdzenie

kompetentnej władzy kościelnej;

– ruch lub wspólnotę o charakterze modlitewnym czy apostolskim działającą w ramach

parafialnych struktur duszpasterskich;

– nieformalną grupę modlitewną lub apostolską uznaną przez proboszcza danej parafii.

Kandydaci nie muszą być członkami tych stowarzyszeń, ruchów czy wspólnot.

4. Termin wyborów do PRD określa proboszcz danej parafii biorąc pod uwagę aktualne zarządzenia diecezjalne, po wysłuchaniu opinii aktualnie urzędującej Rady, jeśli taka już w parafii istnieje. Wybory należy organizować w niedzielę bądź inny dzień, w którym wierni są zobowiązani do uczestniczenia we Mszy św.

5. Na sześć tygodni przed ustalonym terminem wyborów rozpoczyna się proces zgłaszania kandydatów. Ich nazwiska wraz z rekomendacją, o której mowa w punkcie 3 niniejszej Ordynacji, są przekazywane na piśmie proboszczowi danej parafii. Lista kandydatów zostaje zamknięta i podana do publicznej wiadomości na dwa tygodnie przed wyborami. Kandydaci powinni wyrazić zgodę na kandydowanie zanim ich nazwiska zostaną publicznie ogłoszone.

6. Poprzez podanie do publicznej wiadomości rozumie się wywieszenie list z nazwiskami kandydatów na tablicy ogłoszeń parafialnych we wszystkich kościołach parafii i podanie informacji o tym fakcie w ramach ogłoszeń parafialnych pod koniec wszystkich

niedzielnych lub świątecznych Mszy św. Listy pozostają wywieszone do dnia wyborów włącznie. Każda lista zawiera następujące dane: imię i nazwisko kandydata, datę urodzenia, zawód, aktualne miejsce zamieszkania. Podając nazwiska  andydatów należy pouczyć parafian o sposobie głosowania. Również pełny tekst niniejszej Ordynacji winien być publicznie dostępny, aby każdy mógł się z nim zapoznać.

7. Liczba zgłoszonych kandydatów musi być przynajmniej dwukrotnie większa od liczby miejsc przysługujących w PRD członkom wyłanianym w drodze wyborów  powszechnych.

Jeśli liczba zgłoszonych kandydatów będzie mniejsza od wymaganej, należy ją uzupełnić.

W tym celu proboszcz jest zobowiązany przeprowadzić konsultacje wśród członków ustępującej Rady oraz innych osób świeckich aktywnie zaangażowanych w życie parafii, a zwłaszcza członków stowarzyszeń, grup i wspólnot działających w danej parafii.

8. Oddanie głosu dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” obok nazwisk wybranych kandydatów na karcie do głosowania i złożenie karty do urny wyborczej. Każdy głosujący ma prawo wskazać dwóch kandydatów. Głos jest nieważny, jeżeli nie zaznaczono żadnego nazwiska, albo gdy wskazano więcej niż dwóch kandydatów. Również przedarcie karty do głosowania powoduje nieważność głosu.

9. Głosowanie odbywa się po zakończeniu każdej Mszy św. odprawianej w dniu wyborów na terenie parafii (dotyczy to również Mszy św. sprawowanych w wigilię niedziel i uroczystości). Po zakończeniu liturgii parafianie posiadający czynne prawo wyborcze otrzymują karty do głosowania, zaznaczają na nich nazwiska wybranych kandydatów i składają swe głosy do urn wyborczych, które należy umieścić przy wyjściu z kościoła lub w jakimś odpowiednim pomieszczeniu w jego pobliżu, zależnie od lokalnych warunków.

10. Przygotowaniem kart do głosowania, nadzorowaniem przebiegu wyborów i liczeniem głosów zajmuje się komisja wyborcza złożona z 3-5 świeckich parafian wyznaczonych przez proboszcza. Na karcie do głosowania należy umieścić imiona i nazwiska wszystkich kandydatów oraz odcisnąć okrągłą pieczęć parafialną. Po przeliczeniu głosów komisja sporządza protokół, w którym podaje datę wyborów, imiona i nazwiska członków komisji, liczbę oddanych kart do głosowania, liczbę głosów ważnych i nieważnych, imiona i nazwiska wszystkich kandydatów wraz z liczbą głosów oddanych na każdego z nich, imiona i nazwiska nowych członków PRD. Protokół winien być przechowywany w aktach Rady.

11. Wyniki wyborów zostają ogłoszone w niedzielę lub inny dzień świąteczny przypadający nie później niż po upływie tygodnia od dnia wyborów. Imiona i nazwiska nowych członków PRD należy podać w ramach ogłoszeń parafialnych po każdej Mszy św., a protokół sporządzony przez komisję wyborczą umieścić na tablicy ogłoszeń parafialnych.

12. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do formalnej poprawności  przeprowadzonych wyborów można składać odwołania w Kurii Diecezjalnej. Należy to uczynić w ciągu dwóch tygodni od dnia wyborów.

13. Po ogłoszeniu wyników wyborów nowi członkowie PRD składają przyrzeczenia (zob. Statut, art.  i podejmują swoje funkcje.

14. Jeżeli proboszcz po roztropnej ocenie wszelkich okoliczności uzna, iż  przeprowadzenie wyborów zgodnie z powyższymi postanowieniami napotka na poważne trudności lub nie jest wskazane z innych istotnych racji, może dostosować przepisy Ordynacji do lokalnych warunków lub zastosować jeden z następujących sposobów wyłonienia trzeciej grupy członków PRD:

– Proboszcz zleca każdej wspólnocie, grupie i stowarzyszeniu działającemu na terenie

parafii przedstawienie po trzech kandydatów, z których sam wybierze członków PRD;

– Proboszcz powołuje członków PRD na podstawie własnego rozeznania, po

zasięgnięciu opinii wśród parafian.

Zielona Góra, 01.10.2004 r.

Znak: L3-4/04

/-/ ks. Piotr Kubiak                     [ L.S. ]                                            /-/ + Adam Dyczkowski

Kanclerz Kurii                                                                        Biskup Zielonogórsko-Gorzowski